Cena 37,00 EUR (946,65 CZK)
skladom
Cena 25,00 EUR (639,63 CZK)
skladom
Cena 59,00 EUR (1 509,52 CZK)
skladomOBCHODÉ PODMIENKY - AMMYLA

Kamila Gemerská, Rumunská 13, Rožňava 048 01


 

I. Objednávka a komunikácia

Odporúčame našim zákazníkom, aby nás neváhali so svojim problémom vopred osloviť. Vážime si každého zákazníka a všetky prípadné problémy riešime férovo a ústretovo.

Kupujúci objednáva tovar od predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.ammyla.sk formou objednávky cez e-shop. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; podnikateľ či už fyzická, alebo právnická osoba aj IČO, DIČ a IČ.

Názov a detailný popis tovaru, ako aj možnosti platby, dodania či dodacie lehoty sú uvdené pri každom produkte. Počet kusov, dátum vystavenia objednávky a ostatné potrebné informácie sú automaticky zahrnuté v objednávke prostredníctvom e-shopu. Objednávka vytvorená zákazníkom, bude zaevidovaná v systéme predávajúceho, ktorý ju preberie a overí. Následne oznámi/potvrdí kupujúcemu možnú zmenu dodacej doby, alebo termínu odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady formou potvrdzovacieho e-mailu. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru ak ide o tovar na zákazku, alebo vyrobený na mieru a zmenu oznámi kupujúcemu vopred elektronickou formou. Po obdržaní potvrdzujúceho e-mailu je objednávka pre kupujúceho záväzná. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, výlučne elektronickou formou (e-mailom) a to najneskôr do 4 hodín od obdržania potvrdzujúceho e-mailu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne elektronickou formou. Elektronická forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Kupujíci berie na vedomie, že farba tovaru môže byť mierne odlišná vzhľadom na nastavenie jeho zobrazovacej jednotky. (Monitor, Display a pod.)

II. Dodacie lehoty
Termín dodávky alebo odberu tovaru je uvedený pri každom produkte. Vzhľadom na to, že ide spravidla o výrobu na zákazku, je možné že dodacie lehoty sa predĺžia. Každá možná zmena bude vždy vopred oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky. Spravidla však ide o 2-4 týždne pri produktoch, ktoré nie sú skladom v závislosti na vyťaženosti výroby.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné
Cena produktu, ktorá bude vždy oznámená pri overovaní objednávky, je stanovená cenníkom predávajúceho. Kupujúci uhrádza platbu prevodom/vkladom na účet, alebo prostredníctvom dobierky na účet predávajúceho. Kupujúci hradí cenu za produkt + poštovné náklady, ak to nie je predajcom uvedené inak. Spôsob dopravy je uvedený pri objednávaní tovaru.

V súčasnosti využíva Ammyla.sk služby prepravcu DHL
Osobný odber na adrese predávajúceho je možný len po dohovore
Spôsoby platby:
     doporučene – platba vopred: balík 2.triedy, balík 1.triedy
     dobierka – platba pri preberaní zásielky: balík 2.triedy, balík 1.triedy
     doporučená zásielka do ČR – platba vopred na účet v CZK: balík 2.triedy

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená e-mailom kupujúcemu pri overovaní objednávky. V prípade, že nakupujúci zvolí formu zásielky „doporučene“, uhrádza platbu vopred na číslo účtu, ktoré obdržal spolu s potvrdzujúcim e-mailom. Zásielka bude expedovaná až po zaevidovaní platby na bankovom účte predávajúceho. Obyčajne ide o dva dni.

Zásielka do ČR je možná len doporučene s platbou vopred. Predajca nezasiela tovar do ČR formou dobierky.

IV. Preberanie tovaru
Kupujúci sa vo svojom vlastnom záujme zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Kupujúci vo vlastnom záujme kontroluje stav balíka a informuje predajcu o prípadnom meškaní, alebo nedodaní balíka. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať stav a kompletnosť produktu. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu pri dodávke nebudú akceptované.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

V. Stornovanie
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, výlučne elektronickou formou (e-mailom) a najneskôr do 4 hodín od obdržania potvrdzujúceho e-mailu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne elektronickou formou. Elektronická forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky. Ak kupujúci stornuje objednávku po vyexpedovaní zásielky, rovnako aj v prípade neprevzatia zásielky kupujúcim od prepravcu podľa kritérií uvedených v čl. 3, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 5€ ako aj náklady spojené s prepravou.

VI. Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Poštovné náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom stave, obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu, ktoré obdržal pri jeho kúpe.

Zákazník berie na vedomie, že v zmysle §12 čl. 5 písmeno c) zákona č. 108/2000 Z.z. - spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje pri odstúpení kupujúceho od zmluvy prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho (prepravné náklady), do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru, alebo zalasný mailom. Predajca vráti kupujúcemu peniaze na kupujúcim písomne uvedený bankový účet ktorý bude priložený k tovaru. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SI STIAHNITE TU: Formulár na odstúpenie od zmluvy

VII. Záruka a servis, Reklamácie
Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho.
Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR SI STIAHNITE TU: Reklamačný formulár

VIII. Spracovanie osobných údajov
Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti sp spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

IX. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies
Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiaceho so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

X. Záverečné ustanovenia
Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 12.09.2018

 

MDkxZWZh