Obchodné podmienky

V zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí kupujúci so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov.

 

I. Objednávka


Kupujúci objednáva tovar od predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.ammyla.sk formou objednávky cez e-shop. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.


Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; podnikateľ či už fyzická, alebo právnická osoba aj IČO, DIČ a IČ.
Názov tovaru, popis tovaru, počet kusov a dátum vystavenia objednávky sú automaticky zahrnuté v objednávke prostredníctvom e-shopu. Objednávka vytvorená zákazníkom, bude zaevidovaná v systéme predávajúceho, ktorý ju potvrdí a overí spôsob dopravy, oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady formou potvrdzovacieho e-mailu.
Po obdržaní potvrdzujúceho e-mailu je objednávka pre kupujúceho záväzná.
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, výlučne elektronickou formou (e-mailom) a najneskôr do 4 hodín od obdržania potvrdzujúceho e-mailu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne elektronickou formou. Elektronická forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.


II. Dodacie lehoty


Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.


III. Cena, platobné podmienky a prepravné


Cena produktu, ktorá bude vždy oznámená pri overovaní objednávky, je stanovená cenníkom predávajúceho. Kupujúci uhrádza platbu prevodom/vkladom na účet, alebo prostredníctvom dobierky na účet predávajúceho. Kupujúci hradí cenu za produkt + poštovné náklady, ak to nie je predajcom uvedené inak. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám a to v objednávkovom formulári, prípadne dohodou.
Kupujúci si môže zvoliť z nasledujúcich spôsobov prepravy:
-      Osobný odber na adrese predávajúceho
-      prostredníctvom Slovenskej pošty:

  • doporučene – platba vopred:balík 2.triedy (1.90 €), balík 1.triedy (2,30 €)
  • dobierka – platba pri preberaní zásielky: balík 2.triedy (2,70 €), balík 1.triedy (2.90 €)
  • doporučená zásielka do ČR – platba vopred na účet v CZK: balík 2.triedy (4,50€).
  • osobný odber v Rožňave (po dohovore)

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky. V prípade, že nakupujúci zvolí formu zásielky „doporučene“, uhrádza platbu vopred na číslo účtu, ktoré obdržal spolu s potvrdzujúcim e-mailom. Zásielka bude expedovaná až po zaevidovaní platby na bankovom účte predávajúceho. Obyčajne do dvoch dní. Zásielka do ČR je možná len doporučene s platbou vopred. Predajca nezasiela tovar do ČR formou dobierky.


IV. Preberanie tovaru


Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať stav a  kompletnosť tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.


IV. Stornovanie


Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, výlučne elektronickou formou (e-mailom) a najneskôr do 4 hodín od obdržania potvrdzujúceho e-mailu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne elektronickou formou. Elektronická forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky. Ak kupujúci stornuje objednávku po vyexpedovaní zásielky, rovnako aj v prípade neprevzatia zásielky kupujúcim od prepravcu podľa kritérií uvedených v čl. 3, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 5€.


VI. Odstúpenie od zmluvy


Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu, ktoré obdržal pri jeho kúpe. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pri odstúpení kupujúceho od zmluvy prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho (prepravné náklady), do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru, alebo zalasný mailom. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze na kupujúcim písomne uvedený bankový účet ktorý bude priložený k tovaru. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.


VII. Záruka a servis


Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.


VIII. Záverečné ustanovenia


Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 29.9.2013

 

 

NzExN