Cena 53,10 EUR
skladom
Cena 37,00 EUR
skladom
Cena 25,00 EUR
skladomOBCHODÉ PODMIENKY - AMMYLA

Kamila Gemerská, Rumunská 13, Rožňava 048 01


 

I. Objednávka
Kupujúci objednáva tovar od predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.ammyla.sk formou objednávky cez e-shop. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; podnikateľ či už fyzická, alebo právnická osoba aj IČO, DIČ a IČ. Názov tovaru, popis tovaru, počet kusov a dátum vystavenia objednávky sú automaticky zahrnuté v objednávke prostredníctvom e-shopu. Objednávka vytvorená zákazníkom, bude zaevidovaná v systéme predávajúceho, ktorý ju potvrdí a overí spôsob dopravy, oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady formou potvrdzovacieho e-mailu. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru, ktorú oznámi kupujúcemu elektronickou formou. Po obdržaní potvrdzujúceho e-mailu je objednávka pre kupujúceho záväzná. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, výlučne elektronickou formou (e-mailom) a najneskôr do 4 hodín od obdržania potvrdzujúceho e-mailu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne elektronickou formou. Elektronická forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Kupujíci berie na vedomie, že farba tovaru môže byť mierne odlišná od farby, ktorá sa mu zobrazuje na displayi.

II. Dodacie lehoty
Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky. Spravidla však ide o 2-4 týždne pri neskladových produktoch, v závislosti na vyťaźenosti.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné
Cena produktu, ktorá bude vždy oznámená pri overovaní objednávky, je stanovená cenníkom predávajúceho. Kupujúci uhrádza platbu prevodom/vkladom na účet, alebo prostredníctvom dobierky na účet predávajúceho. Kupujúci hradí cenu za produkt + poštovné náklady, ak to nie je predajcom uvedené inak. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám a to v objednávkovom formulári, prípadne dohodou.

Kupujúci si môže zvoliť z nasledujúcich spôsobov prepravy:
- Osobný odber na adrese predávajúceho (po dohovore)
- prostredníctvom Slovenskej pošty:
     doporučene – platba vopred:balík 2.triedy, balík 1.triedy
     dobierka – platba pri preberaní zásielky: balík 2.triedy, balík 1.triedy
     doporučená zásielka do ČR – platba vopred na účet v CZK: balík 2.triedy

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky. V prípade, že nakupujúci zvolí formu zásielky „doporučene“, uhrádza platbu vopred na číslo účtu, ktoré obdržal spolu s potvrdzujúcim e-mailom. Zásielka bude expedovaná až po zaevidovaní platby na bankovom účte predávajúceho. Obyčajne do dvoch dní. Zásielka do ČR je možná len doporučene s platbou vopred. Predajca nezasiela tovar do ČR formou dobierky.

IV. Preberanie tovaru
Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať stav a kompletnosť tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

V. Stornovanie
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, výlučne elektronickou formou (e-mailom) a najneskôr do 4 hodín od obdržania potvrdzujúceho e-mailu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne elektronickou formou. Elektronická forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky. Ak kupujúci stornuje objednávku po vyexpedovaní zásielky, rovnako aj v prípade neprevzatia zásielky kupujúcim od prepravcu podľa kritérií uvedených v čl. 3, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 5€.

VI. Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu, ktoré obdržal pri jeho kúpe. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pri odstúpení kupujúceho od zmluvy prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho (prepravné náklady), do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru, alebo zalasný mailom. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze na kupujúcim písomne uvedený bankový účet ktorý bude priložený k tovaru. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

VII. Záruka a servis, Reklamácie
Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
REKLAMAČNÝ FORMULÁR SI STIAHNITE TU: Reklamačný formulár

VIII. Spracovanie osobných údajov
Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti sp spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

IX. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies
Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiaceho so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

X. Záverečné ustanovenia
Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 17.05.2018

 

M2UyYzZ